PROCEDURY RECENZOWANIA

 1. Wstępna selekcja nadsyłanych tekstów dokonywana jest przez Redakcję „Ars Inter Culturas”
 2. Zaakceptowane przez Redakcję teksty podlegają ocenie  recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Każdy z artykułów ocenia dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z zasadą double-blind review proces, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swojej tożsamości.
 3. Raz w roku publikowana jest lista recenzentów pisma.
 4. Recenzja ma formę pisemną i zakończona jest wnioskiem o dopuszczenia tekstu do druku lub o jego odrzuceniu. Na wniosek autora Redakcja zapewnia mu możliwość zapoznania się z treścią recenzji.  Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.
 5. Po otrzymaniu uwag recenzentów Autor jest zobowiązany ustosunkować się do nich we wskazanym przez Redakcję terminie. Niedotrzymanie tego terminu zostanie uznane za rezygnację z publikacji pracy.
 6. W przypadku pozytywnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów tekst zostaje on przyjęty do druku. Po opracowaniu redakcyjnym i korekcie redaktora językowego przekazywany jest autorowi do akceptacji.
 7. W przypadku pozytywnej i negatywnej recenzji, o publikacji lub skierowaniu tekstu do kolejnego recenzenta decyduje Redaktor Naczelny.
 8. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie jest publikowany.
 9. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
 10. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.
 11. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej na formularzu Redakcji, w wersji polskojęzycznej lub adekwatnej do języka artykułu.
 12. Dopuszczamy elektroniczny sposób przesłania recenzji.
 13. Do uprawnień Rady Naukowej czasopisma należy możliwość zgłaszania uwag co do struktury, profilu oraz treści artykułów umieszczanych w czasopiśmie. Uwagi te są analizowane przez redakcję i uwzględniane przy wyborze autorów i przesyłanych przez nich tekstów.