ARS INTER CULTURAS https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1 <p>Edukacja artystyczna i edukacja międzykulturowa są dziedzinami, które w ostatnich latach przeżywają potrzebę wzajemnego ubogacania treści, poszukiwania inspiracji w obszarach wszechstronnego rozwoju człowieka, a więc także w sztuce pogranicza, dziełach i działaniach artystycznych wykraczających poza własne, rodzime – narodowe i etniczne uwarunkowania. Człowiek gotowy do podjęcia dialogu międzykulturowego staje się otwarty na fenomeny sztuki innych kultur. Sztuka i jej estetyczno - kulturowy kontekst stwarza człowiekowi obszar uczenia się i dostrzegania „innego” piękna. To z kolei daje możliwość i szansę poznania Innego, jego wizji świata ujmowanej metaforycznie: w dźwiękach, obrazach i poezji.</p> <p>Podstawowym założeniem tak pojmowanego dialogu jest uczenie się rozpoznawania w twórczości artystycznej wartości, które powinny służyć jako zadanie do „rozszyfrowania”&nbsp;znaczeń&nbsp;i pogłębionego rozumienia dzieła kultury duchowej. Jest to tym trudniejsze, im bardziej kultury te oddalone są od konwencji polskiej i europejskiej. Prawdziwym wyzwaniem jest sytuacja spotkania ze sztuką, która pochodzi od przedstawiciela&nbsp;<em>dalekiej</em>&nbsp;kultury, posługującym się&nbsp;<em>innym</em>&nbsp;językiem wypowiedzi estetycznej, niespotykaną w naszym kręgu kulturowym stylistyką i strukturą.</p> <p>Europejczyk jest podmiotem ukształtowanym przez swoistą dla siebie&nbsp;enkulturację: sobie tylko właściwym systemem wartości i norm, które uznaje za prawidłowe, niepodważalne i prawdziwe. Dotyczy to również wartości sztuki europejskiej, jej wielowiekowych dokonań, stanowiących część tożsamości kultur i jednostek żyjących na tym kontynencie, trwale kształtującej ich świadomość estetyczną i wynikającą stąd wspólnotowość. Współczesne rozumienie wielokulturowości musi uwzględnić te uwarunkowania, a także istotnym w tym kontekście jest fakt, iż w europejskiej sztuce od wieków trwa proces asymilacji obcych, pozaeuropejskich kultur, które w tej twórczości ubogacają jej treść, zyskując nową artystyczną formę.</p> <p>Proponowane przez nas czasopismo wychodzi naprzeciw ujętym tu zagadnieniom badawczym. W gronie założycielskim (Radzie Naukowej) znaleźli się specjaliści tworzący szeroką płaszczyznę dyskusji, wywodzący się z kręgów zarówno edukacji artystycznej, jak i edukacji międzykulturowej czy wreszcie, co równie istotne, pedagogiki ogólnej, filozofii, estetyki. Wyrażamy nadzieję, że publikowane w roczniku artykuły wniosą istotny wkład w rozwój zarysowanego tu obszaru wzajemnie powiązanego treściowo, jak i intencją pedagogiczno-artystyczną.</p> pl-PL janechic33@wp.pl (admin) janechic33@wp.pl (Administrator) pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Sztuka „pierwotna” w czterech odsłonach. Uwagi o antropologii sztuki Lewisa H. Morgana, Franza Boasa, Aby’ego Warburga i Ruth F. Benedict https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/245 <p><strong>Four views of “primordiality”. Remarks on the anthropology of art by Lewis H. Morgan, Franz Boas, Aby Warburg and Ruth F. Benedict</strong></p> <p>These remarks are intended as to recall testimonies of the contact of people of the West with art called primordial or primitive in its natural cultural environment. The goal is here also to “refresh” thinking about art, as well as to look at the ways of recognition of primordial art at the turn of the twentieth century, the representation of which are the classic texts by the field researchers referred to in the title of these remarks. The selection of the texts is not accidental here, because they are connected primarily by the thread of the art of Indigenous communities of North America.</p> Andrzej Kisielewski Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/245 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Anielski śpiew i anielskie trąby w reprezentacjach Sądu Ostatecznego staroobrzędowców https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/244 <p><strong>Angel Singing and Angel Horns in Old Believers’ Images of the Last Judgement</strong></p> <p>The purpose of this paper is to describe the musical concept of angel singing and the iconography of angel horns in the culture of Russian Old Believers in the 19th century. From the mid-17th century, the Old Believers rejected the new customs of the Muscovite official Church, including musical traditions, and accepted only vocal music. Musical instruments in Old Russian and Old Believer art depicted on icons and miniatures were based primarily on Byzantine models. Further examples can be given from the Book of the Apocalypse and on eschatological icons, which show angels playing the horn. The article discusses items from a 19<sup>th</sup> century <em>Apocalypse </em>from the collection of the National Library in Warsaw and icons from the National Museum in Warsaw. Angels with horns announce the approaching of the Last Judgement. These images are symbolic in meaning and do not refer to musical practices.</p> Aleksandra Sulikowska-Bełczowska Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/244 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Przemiany symboliki wilka w literaturze dziecięcej https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/248 <p><strong>Changes in the symbolism of the wolf in culture and literature for children</strong></p> <p>The following article draws the reader’s attention to the symbolism of the wolf in culture and literature for children in a diachronic view. The author depicts significant changes in the image and appraisal of the animal. She has shown that the wolf has gone through a peculiar process of metamorphosis from degradation (it symbolized evil in classic folk fairy tales), to affirmation in contemporary Polish literature for young readers. The character of the wolf, especially in contemporary postmodernist fairy tales, gains new interpretations and a novel positive axiology. The wolf is mainly portrayed as a domesticated dog or a playing child, it is considered a man’s friend, or reflects the primal nature which requires protection and respect (pro-ecological views). Moreover, the texts which place the wolf in the context of contemporary culture, especially consumerism, seem to be equally interesting.</p> Anna Nosek Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/248 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Narracja w edukacji religijnej. Inspiracje z teologii H. Richarda Niebuhra https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/249 <p><strong>A narrative approach in religious education. Inspirations from the theological legacy of H. Richard Niebuhr</strong></p> <p>Summary: A narrative approach in religious education is presented here in the context of social polarization in the contemporary world. Its dialogical potential is derived by the author from the theological legacy of H. Richard Niebuhr.</p> Mirosław Patalon Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/249 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Речевой жанр как фактор вариативности интерпретации прецедентных текстов в музыке https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/250 <p><strong>Speech genre as a variability factor interpretations of precedential texts in music</strong></p> <p>This article demonstrates that the dependence of the plurality of readable content of musical compositions depends on the variability of the speech-genre interpretation of verbal precedent texts laid down in the basis of works. The development of issues of the functioning of speech genres in music is also proposed in association with certain aspects of the theory of precedent and issues of the cooperation of speech genres in poetry and music.</p> Богдан Емельянович Сюта Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/250 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Music Perception and Cognition as Action. Epistemological foundations of the psychology of perception https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/251 <p><strong>Music Perception and Cognition as Action. Epistemological foundations of the psychology of perception</strong></p> <p>A general discussion of the epistemological foundations of a psychology of perception will be exemplified by examples from visual and aural illusions. Based on differences between perception and cognition, the idea of perception as action is introduced and discussed in the light of modern theories of perception. Finally, a clear differentiation between perception as the sensorial input and cognition as a process that generates meaning consolidates the focus on perception and action.</p> Wilfried Gruhn Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/251 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 What we should know about a musician's/violinist's personality within the musical-educational process https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/252 <p><strong>What we should know about a musician's/violinist's personality within the musical-educational process</strong></p> <p>The personality of a musician has a considerable influence on their playing&nbsp; Deeper examination of this context has substantial potential for use within the framework of the musical-educational process. We focused on the relationship between personality and playing and identifying specific psychological factors which are relevant for musical development, including their place within a broader context of other factors. The research is focused on violinists, but it may be applicable analogously to all musicians.</p> Blanka Pollaková##common.commaListSeparator##Martin Dolejš Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/252 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Związek rozwoju muzycznego z rozwojem języka dziecka. Wyzwania dla wczesnej edukacji https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/253 <p><strong>The relationship between children’s musical development and language acquisition challenges for early education</strong></p> <p>This paper aims to present the views (supported by the latest scientific research) on the relationship between an individual’s musical development and language acquisition. This paper also describes the challenges that experts in early education must face. The analysis of the relationship between musical development and language acquisition begins with the discussion (based primarily on the works by John A. Slobody, Aniruddh Patel, and Edwin E. Gordon) on what is similar and what is different where music and language are concerned. Further, models of both musical and language development (by Anthony Brandt, Molly Gebrian and L. Robert Slevc) as well as children’s early acquisition of both music and language are all described. Sharing the view that the two processes may be regarded as parallel, i.e. that of children’s musical development and that of their first language acquisition, and taking into consideration that the processes differ, the present author addresses the related challenges for the early education and indicates the concept of social constructivism (by L.S. Vygotsky) as the most relevant paradigm for the language and musical education.</p> Małgorzata Suświłło Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/253 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Zdolności muzyczne rozwijające się młodszych uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia w relacji do ich gotowości do podjęcia improwizacji harmonicznej i rytmicznej https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/254 <p><strong>Younger pupils of a general music school (primary level) developing musical aptitudes in the relation to pupils' readiness for harmonic and rhythmical improvisation</strong></p> <p>The purpose of this research is also the presentation of the level of musical aptitude (gradually stabilising) of the pupils completing the third year of general music school (primary level) in the context of their readiness for harmonic and rhythmic improvisation, (their) gender, age at which they started their education at school (6- or 7-years old) as well as their main instrument type.</p> Maciej Kołodziejski Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/254 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Fakt estetyczny jako autonomiczne doświadczenie poznawcze w badaniach nad uczeniem się muzyki (rekomendacje dla wczesnej edukacji) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/255 <p><strong>Aesthetic fact as an autonomous cognitive experience in research on music learning (recommendations for early education)</strong></p> <p>Music education theorists agree that the success of music learning depends to a large extent on the quality of the educational impact at early stages of education. Early music education is therefore the stage where the identification of natural developmental potential and the development of appropriate musical competences and skills is particularly important (in terms of the professionalization of activities and their evaluation). This text raises important issues for educators concerning research on the disciplinarization of knowledge about early music education and the quality of socio-cultural practice in this field. It refers to E.E. Gordon's contemporary Theory of Learning Music and its main conceptual category - audiation. In this theoretical construction, the adopted definitions allow one to draw recommendations for general reflection on the relationship between theory and the practice of research on the autonomy of childhood experience of music and aesthetics. This reflection is inscribed in the reflection of contemporary pedagogy and strives to evaluate the basic qualities of music pedagogy (at least in the aspect of creating empirical-praxeological knowledge).</p> Paweł Adam Trzos Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/255 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Edukacja muzyczna okiem filozofów i teoretyków: krótki zarys problematyki https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/256 <p><strong>Musical education in the eyes of philosophers and theoreticians: a short outline of the issues</strong></p> <p>The paper argues that the contemporary model of musical education, as we know it today, has been shaped over a long process conditioned by the general reception of music as a form of art on the one hand, and on the other remaining in direct relation with various pedagogical concepts. The article, as an attempt to highlight the most influential trends affecting the model of musical education throughout the ages, demonstrates how the role of music in human life was interpreted in Ancient, Medieval and Modern periods. The author presents opinions on music and education as articulated by philosophers, pedagogues, psychologists, but also music theorists and composers. Finally, the paper critically discusses contemporary questions that arise in reflections on musical education pertaining to its essence but also its purposes, methodology, etc.</p> Anna G. Piotrowska Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/256 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Kultura i edukacja muzyczna. Kierunki zmian – wybrane problemy https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/257 <p><strong>Music culture and education. Directions of changes – selected problems</strong></p> <p>The purpose of this article is to present issues focused on transformations taking place in the recognition of culture, including music culture, which justify the need for the introduction of significant changes to universal music education. Currently, we are moving away from the traditional and narrow approach to culture and the participation associated with it, which is incompatible with today’s socio-economic conditions. There is a visible transformation of the understanding culture from considering it in terms of consumption of cultural goods to defining culture as an activity that is a form of socialization through active participation. Today, culture is treated as a specific human living environment and at the same time a union of subcultures in which is predominant in popular culture, while other types and forms of it become kinds of niches. Given these transformations, there is a need to revise the shape of universal, still very traditional music education, which should aim to take greater account of new information technologies, referring to the potential of various ranges of music culture - artistic music, popular music and music of different cultures. It is also important to seek new teaching methods due to the low efficacy of those currently used . All these changes are associated with the need to raise teachers’ qualifications.</p> Beata Bonna Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/257 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Martin Straus, ein europäischer Musikpädagoge aus Luxemburg https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/258 <p><strong>Martin Straus, a European Music Pedagogue from Luxembourg</strong></p> <p>Martin Straus (1946-2019) was one of the music educators of the last decades who attracted attention beyond Luxembourg with his new creative and innovative ideas. His work “Music – Playing with Sound“ which was developed in cooperation with a teacher and a second teacher, is based on a “parameter concept“, in which the six musical parameters – tone color, form, rhythm, dynamics, melody and harmony – are connected to the six activities of singing, playing, moving, composing, listening, recording/understanding so that it results in 36 points of contact for didactic-methodical considerations. The visual symbol is the “Klangmännchen“ (« little sound man“), a cephalopod figure, which, much as a soap bubble, you can see, but which you cannot hear. From this elementary direction of thinking, the “Luxembourg Model“ works well for both non-specialist teachers in the elementary field and for advanced music lessons in general education schools. The first scientific studies have shown that it is also of practical use in special needs education programs. The concept “Music – Playing with Sound“ is suitable for &nbsp;multi-perspective lessons using examples of music from the past and the present as well as for pedagogical challenges in the areas of inclusion and integration.</p> Damien Sagrillo##common.commaListSeparator##Friedhelm Brusniak Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/258 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Istota środowiska refleksyjno-edukacyjnego w profesjonalnym przygotowaniu nauczycieli muzyki – konfrontacje polsko-ukraińskie https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/259 <p><strong>The Essence of the Reflective and Educational Environment in the Professional Training of Music Teachers – Polish-Ukrainian Comparisons</strong></p> <p>The article discusses the problem of creating an environment conducive to shaping the attitude of&nbsp;reflexivity of future music teachers. The work presents the achievements in this area by institutes in selected universities in Poland and Ukraine. The conditions for creating pedagogical self-sufficiency of&nbsp;students were the subject of consideration. The&nbsp;authors describe the essence of such concepts as “pedagogical self-efficacy”, “pedagogical reflection”, “evaluation environment” and their approximation in the process of increasing a teacher’s professionalism. They thus clarified the essence of&nbsp;the pedagogical effectiveness of &nbsp;their own educator–musicians and showed the place and role of&nbsp;the reflective and evaluation environment in the process of its formation.</p> Mirosław Kisiel##common.commaListSeparator##Irina B. Dubrovina Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/259 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Ukrainian students enrolled in music education studies in Poland – education, attitudes, professional expectations, and their relations to their environment – research report https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/260 <p><strong>Ukrainian students enrolled in music education studies in Poland – education, attitudes, professional expectations, and their relations to their environment – research report</strong></p> <p>The significant growth in the number of Ukrainian students at Polish institutions of higher education has significantly changed the face of academic education in this country. The existing model of higher education mostly based, especially in smaller centres, on studies of a single nation has been evolving over at least several years in the direction of a bi- or multicultural model. Ukrainians currently constitute the largest group of minority students in Polish institutions of higher education, which affects social attitudes perceptible in the academic environment, arouses interest in the Other or evokes negative cultural stereotypes and prejudice. In the context of these changes, key questions arise about the mobility of Ukrainian students to Poland, which can be addressed in the following research questions: What are the motives of Ukrainian students coming to Poland? Will Ukrainian graduates remain in Poland and be assimilated, or will the higher professional qualifications earned help many Ukrainians with Polish degrees to build a new social, economic and cultural order?</p> <p>What is the structure of education for a Ukrainian student – one based on the dominance of one cultural canon or one that shows cultural diversity?</p> <p>Included these visible changes at Polish universities were also programmes in “Art Education in the Musical Arts”, including those conducted in the Institute of Music at the Pomeranian Academy in Słupsk. Since 2014, this institution and institute have offered “semester exchange” and “double degree” programmes for students from Ukrainian institutions, and many Ukrainians have chosen Słupsk as the place for the full programme of their music and pedagogical studies.</p> <p>The theoretical section of the article is divided into three parts:</p> <ol> <li>Academic mobility - in which select literature on the situation of students pursuing their education abroad is discussed. At the foreground of these discussions are the problems of students’ adaptation to a new, culturally foreign environment. Also considered are the perceived difficulties in studying in the chosen field, as well as the question of the declared strength of the desire of Ukrainian students to emigrate to a new country, understood in the perspective of their career development in the profession.</li> <li>Students from Ukraine pursuing studies in music and pedagogy form a certain image of their future professional employment, namely as a music teacher at school. Therefore, the focus of this article is the analysis of different models of this profession and their integration with the interests and musical activities they engage in.</li> <li>Another area of the literature analysis, undertaken in order to learn about the changes in the consciousness of Ukrainian students, is the subject of shaping their individual cultural image, based on the dominance of their native cultural canon, which then undergoes an inevitable process of acculturation. In this aspect, it is important to estimate how much they have learned and their ability to recognize another cultural tradition, as well as to acquire the competence to deal with the history of Polish culture and its most outstanding works in the musical, visual, architectural and literary arts.</li> </ol> <p>The research variables identified in the theoretical part of the article were then the main inspiration for the survey research, included in the second part of the article, in which Ukrainian students, answering the questions in the survey, declared their attitudes toward selected phenomena in which they participate, made a self-assessment of their assimilation of the Polish cultural canon in the context of the previous canon of their native Ukrainian culture, declared their professional preferences, oriented towards performing the future work of a music teacher according to a defined model.</p> Jarosław Chaciński Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/260 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Оперы Генделя в контексте современной режиссуры: к вопросу о претворении приёмов современных медиа https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/261 <p><strong>Handel's Operas in the Context of Contemporary Directing: on the Implementation of Modern Media Techniques</strong></p> <p>The article is based on the interaction of two genres, namely travel notes, including the author's impressions of a trip to the German cities of Halle, Bad-Lauchstedt and Bernburg, as well as reviews of modern productions of Baroque operas. Halle is famous as the birthplace of the outstanding composer Georg Friedrich Handel (1685-1759). The international Handel music festival is held here every year, which also includes an international scientific Symposium dedicated to the study of the great Saxon and his contemporaries. The concept of this year's Symposium, "Sensitive, heroic, sublime: Handel's women," was to study the female images embodied in his operas. The authors traveled to&nbsp;Halle as journalists to describe their impressions of both the trip and the contemporary productions of Handel's stage works. But in considering the history and cultural events of this city, we were able to go beyond ordinary observations into the sphere of scientific generalizations and come to the conclusion that the directors’ understanding of these operas through the integration of musical drama with related arts was unusually expanded. To study this phenomenon, we turned to the scientific tools developed in Russia by two Soviet researchers who have become seminal in their field. One of them was&nbsp;the psychologist Lev&nbsp;Vygotsky, who, exploring the spiritual world of the hero in fiction, revealed his psychological contradictions, expressed in the conflict of the narrative and the plot.</p> <p>The other, Sergei&nbsp;Eisenstein, who knew Vygotsky’s manuscript of his study "Psychology of Art" and, with some influence from these ideas, created his own "psychology of art", which is set out in the pages of his works of different years. The core of this concept was "the transition from the Expressive Movement to the image of a work of art... as a process of the interaction of layers of consciousness", which allowed for&nbsp;multiple entries into the artistic image. Such entries are also supported by some features of the cinematograph where the first among equals is the principle of intellectual editing, based on Eisenstein's montage theory. In Eisenstein's theory, other types of editing—linear, parallel, associative—have been generalized and developed into a large-scale system of the psychology of heroes in art.&nbsp; In this article, the identification of the essence of these processes made it possible for the authors to discern the phenomenon of increasing the meaning in the Halle directors' interpretations of Handel's operas, which arises from the merger of two seemingly irreconcilable and conflicting layers of consciousness: Baroque and eclectic modern, which developed at the turn of the last century.</p> Григорий Консон##common.commaListSeparator##Ирина Консон Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/261 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Национальный симфонический оркестр Украины, тоталитарная эпоха, культурная политика украинского государства, Александр Горелый https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/262 <p><strong>To the history of creation National Symphony Orchestra of Ukraine</strong></p> <p>In this article we are going through the history of creation of National Symphony Orchestra of Ukraine. The dates of the totalitarian era and slump period, proposed by musicologists, are analyzed and it is demonstrated that the Orchestra was created be the government of Hetman Skoropadsky in 1918. We reconstruct separate features of the cultural politics of the Ukrainian State (Ukrainska Derzhava); defining the pre-requisites of a separate Symphony Orchestra; characterizing musicians and cultural workers that were involved in creation of the orchestra.</p> Юрий Чекан Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/262 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 „Muzykoterapia – rozprawa z mitami…” https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/263 <p><strong>„Music therapy - dispose of myths...”</strong></p> <p>Music therapy is a field that is undergoing intense development. At the same time, as the interest in music therapy increases, there are more and more distortions about what forms of contact with music can be described as music therapy. It is coming to the situation in which either the area of music therapy is significantly narrowing or, on the contrary, all forms of contact with music are attributed to it. The author attempts to explain what lies behind the term music therapy, refuting at the same time myths that commonly exist in the media. He uses this polemic as a background to show the humanistic nature of this form of therapy.</p> Krzysztof Stachyra Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/263 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Miejsce muzyki w resocjalizacji twórczej w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/264 <p><strong>The Place of Music in Creative Resocialization, in Working with Socially Maladjusted Youth</strong></p> <p>This text describes the place of music in the resocialisation of socially maladjusted youth. The cited investigations showed how the use of music in the process of education was used as something active, initiating creative activities. Music and musical experience, in a sense, have helped socially lost adolescents to meet many needs without harming others. Contact with valuable music of their preference has contributed to the joy and satisfaction of experiencing music through its reproduction and creation.</p> Mirosław Kisiel##common.commaListSeparator##Maciej Kołodziejski Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/264 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Международная научная конференция «Искусствоведение в контексте других наук в современном мире: Параллели и взаимодействия» 21–26 апреля 2019 года https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/266 <p><strong>International Academic Conference “Art Criticism in the Context of Other Sciences in the Modern World: Parallels and Interactions” April 21–26, 2019</strong></p> <p>The article shows the history of an original Project –International Academic Conference that for almost eleven years has met with great resonance in academic circles: the Project highlights the most interesting issues in art in the context of the integration of interdisciplinary research in the humanities as well as the social sciences.</p> <p>This year the Conference has acquired an unprecedented scope. More than 100 people from twelve countries took part in it (Azerbaijan, Belarus, Belgium, Canada, Czech Republic, Great Britain, Israel, Italy, Macedonia, Poland, Russia, USA). But the most striking were the topics “The New Trends in Academic Work and Education in the Humanities: Russia vs Foreign Countries”, “The Image of Art in Classical and Modern Art – an Interdisciplinary Angle of Research”, “Art History, Philology and Linguistics – Points of Intersection in the Context of Perspectives of Creating the Single Scientific Expanse”, “Psychological Methods in the Science of Art – Perspective Research Models”, “Concept vs Context in Art and Other Humanities”, “Source Studies and Textology in Modern Art Research in the Context of Other Humanities”, “Mass Media and Cinema in a Philosophical and Cultural Context: Methods of Creating a New Reality in Modern Society”, “Opera Theater and Jazz: Expanding the Space of Artistic Phenomena”, “Scientometrics in Art Criticism and other Areas of Humanitarian Knowledge: Perception of the Newest Data by Traditional Academic Consciousness in the Context of Systemic Improvement Research”, “Art and Culture in the Context of Legal Regulation in Different Spheres of Public Life”, etc.</p> <p>In general, the Project has become one of the most promising scientific events integrating the humanities and social disciplines. This provides the comprehensive study of the art in the life of society in the context of improving the conscience of humankind.</p> Григорий Консон Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/266 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Моцартовский фестиваль во Львове https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/268 <p><strong>Mozart</strong> <strong>Festival</strong> <strong>in</strong> <strong>Lviv</strong></p> <p>This article discusses the importance of hosting the LvivMozArt Festival in Lviv (Ukraine). It is shown how&nbsp; within the short period of its existence (three years) the festival has tended to develop rapidly and received meaningful sponsorship. Attention is focused on its art director and founder, conductor Oksana Lyniv, who has set herself the goal of organizing a classic festival with non-standard formats, but with a high-quality performance of classical music. It is noted that a distinctive feature of the LvivMozArt festival is the combination of different formats: live art performance, academic symposium, chamber and symphony concerts, and opera. This article analyzes the literary bias of the academic symposium entitled “Literary Impressions in Music”, which was attended by prominent scholars from Ukraine, Austria, Germany and Poland. It is argued that the biggest event of the festival was its opening. The concert was dedicated to the 125th anniversary of the birth of the Austrian writer Joseph Roth and the memory of the Holocaust victims.</p> Мирослава Новакович Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/268 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Pецензия на книгу Мирославы Новакович «Галицкая музыка эпохи Габсбургов: в поисках украинской идентичности». Львов: Издатель Т. Тетюк, 2019. 368 с. https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/269 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Ольга Катрич Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/269 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000 Book Review: „Exploring Twentieth-Century Vocal Music: A Practical Guide to Innovations in Performance and Repertoire“ by Sharon Mabry https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/270 <p>&nbsp; &nbsp;</p> Lucie Hilscherová Copyright (c) https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/270 pią, 10 sty 2020 00:00:00 +0000