Ukrainian students enrolled in music education studies in Poland – education, attitudes, professional expectations, and their relations to their environment – research report

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jarosław Chaciński
https://orcid.org/0000-0002-3825-8184

Abstrakt

Ukrainian students enrolled in music education studies in Poland – education, attitudes, professional expectations, and their relations to their environment – research report


The significant growth in the number of Ukrainian students at Polish institutions of higher education has significantly changed the face of academic education in this country. The existing model of higher education mostly based, especially in smaller centres, on studies of a single nation has been evolving over at least several years in the direction of a bi- or multicultural model. Ukrainians currently constitute the largest group of minority students in Polish institutions of higher education, which affects social attitudes perceptible in the academic environment, arouses interest in the Other or evokes negative cultural stereotypes and prejudice. In the context of these changes, key questions arise about the mobility of Ukrainian students to Poland, which can be addressed in the following research questions: What are the motives of Ukrainian students coming to Poland? Will Ukrainian graduates remain in Poland and be assimilated, or will the higher professional qualifications earned help many Ukrainians with Polish degrees to build a new social, economic and cultural order?


What is the structure of education for a Ukrainian student – one based on the dominance of one cultural canon or one that shows cultural diversity?


Included these visible changes at Polish universities were also programmes in “Art Education in the Musical Arts”, including those conducted in the Institute of Music at the Pomeranian Academy in Słupsk. Since 2014, this institution and institute have offered “semester exchange” and “double degree” programmes for students from Ukrainian institutions, and many Ukrainians have chosen Słupsk as the place for the full programme of their music and pedagogical studies.


The theoretical section of the article is divided into three parts:


  1. Academic mobility - in which select literature on the situation of students pursuing their education abroad is discussed. At the foreground of these discussions are the problems of students’ adaptation to a new, culturally foreign environment. Also considered are the perceived difficulties in studying in the chosen field, as well as the question of the declared strength of the desire of Ukrainian students to emigrate to a new country, understood in the perspective of their career development in the profession.

  2. Students from Ukraine pursuing studies in music and pedagogy form a certain image of their future professional employment, namely as a music teacher at school. Therefore, the focus of this article is the analysis of different models of this profession and their integration with the interests and musical activities they engage in.

  3. Another area of the literature analysis, undertaken in order to learn about the changes in the consciousness of Ukrainian students, is the subject of shaping their individual cultural image, based on the dominance of their native cultural canon, which then undergoes an inevitable process of acculturation. In this aspect, it is important to estimate how much they have learned and their ability to recognize another cultural tradition, as well as to acquire the competence to deal with the history of Polish culture and its most outstanding works in the musical, visual, architectural and literary arts.

The research variables identified in the theoretical part of the article were then the main inspiration for the survey research, included in the second part of the article, in which Ukrainian students, answering the questions in the survey, declared their attitudes toward selected phenomena in which they participate, made a self-assessment of their assimilation of the Polish cultural canon in the context of the previous canon of their native Ukrainian culture, declared their professional preferences, oriented towards performing the future work of a music teacher according to a defined model.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Chaciński, J. (2020). Ukrainian students enrolled in music education studies in Poland – education, attitudes, professional expectations, and their relations to their environment – research report. ARS INTER CULTURAS, (8), pp. 233-256. https://doi.org/10.34858/AIC.8.2019.260
Dział
Artykuły

Bibliografia

Berkowicz, Aleksandra, Bożena Włodarska, Krystian Gurba. “Mobilność studentów, pracowników naukowych i system punktów kredytowych ECTS – implementacja postulatów bolońskich w polskich szkołach wyższych”. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 13, 1 (2011): 135-149.

Chaciński, Jarosław. “Polsko-ukraińskie akcenty międzykulturowej edukacji muzycznej. Польсько-українські акценти інтеркультурьної музичної освіти”. In Мистецька освіта в контексті європейской інтеграції, eds. Марія П. Лещенко, Галина Ю. Ніколаї, Ольга М. Олексюк, Олена М. Отич, Татьяна А. Смирнова, Олександр Г. Стахевич, Тетяна П. Танько, Лідія Г. Тарапата-Більченко, Георгий Г. Филипчук, 30-40. Київ-Суми: Сумський державний педагогічний університет ім А.С. Макаренка, 2005.

Chaciński, Jarosław. “Program kształcenia »Podwójny dyplom« na przykładzie integracji kierunków studiów »Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej« (Polska) oraz »Sztuka muzyczna« (Ukraina)”. In Teorie a praxe hudební výchovy V, eds. Marie Dunovská, Miloš Kodejška, Eva Králová, Petra Slavíková, Lenka Kaščáková, Jana Hudáková, 136-155. Praha: Universita Karlova, 2018.

Deklaracja bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie. Access 09.08.2018. www.ehea.info/ media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/04/9/1999_Bologna_Declaration_Polish_ 553049.pdf.

Gierko, Vadim. “»Ukrainizacja« polskich uczelni na tle umiędzynarodowienia kształcenia na poziomie wyższym w Polsce”. Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I. Philosophy and Sociology 40, 2 (2015): 103-119.
Herbst, Mikołaj, Aneta Sobotka. Mobilność społeczna przestrzenna w kontekście wyborów edukacyjnych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2014.

Jankowski, Wojciech. Wychowanie muzyczne w szkole ogólnokształcącej. Warszawa: PZWS, 1970.

Kłoskowska, Antonina. Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: PWN, 1996.

Kołodziejski, Maciej. “Od nauczyciela do refleksyjnego badacza procesów edukacyjnych, czyli uwag kilka o kompetencjach pedagogiczno-badawczych nauczycieli muzyki”. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego 8 (2016): 353-376.

Konaszkiewicz, Zofia. Szkice z pedagogiki muzycznej. Warszawa: AMFC, 2001.

Misiejuk, Dorota, Jolanta Muszyńska. “Przestrzenie symboliczne w kulturze mniejszości białoruskiej w Polsce”. In Kultury narodowe na pograniczach, ed. Jerzy Nikitorowicz, Jerzy Halicki, Jolanta Muszyńska, 324-329. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2000.

Przychodzińska, Maria. Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.

Szołtysek, Jacek, Grażyna Trzpiot. “Badanie motywów mobilności akademickiej studentów z wykorzystaniem drzew decyzyjnych”. Ekonometria 53, 3 (2016): 72-86.

Бесшапошникова, Тетяна В., Серафима Я. Школьнік. “Сучасні вимоги до методичної підготовки вчителя музичного мистецтва”. Актуальні питання мистецької педагогіки 3 (2014): 11-17.

Карапетян, Анна О. “Підвищення академічної мобільності як стратегічне завдання державної політики в сфері освіти”. Mechanisms of Change in Public Management Projects 15-16, 1-2 (2015): 48-55.

Мирончук, Наталія М. “Академічна мобільність як фактор інтеграції України у світовий освітній простір”. In Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном, eds. Світлана С. Вітвицькa, Наталія М. Мирончук, 20-24. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014.

Пляченко, Тетяна М. “Компетентнісна модель у структурі фахової підготовки майбутнього вчителя музики” (eлектронний ресурс). Access 25.05.2019. elibrary.kubg. edu.ua/570/1/T_Plyachenko_Kompetentnisna%20model.pdf.

Турчин Тамара М. “Забезпечення домінування національного мистецтва у змісті музичної освіти молодших школярів як шлях до її оновлення”. Рідна школа 8-9 (2012): 56-60.

Федоришин, Василь І. Формування виконавської майстерності студентів музично педагогічних факультетіву процесі колективного музикування. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Київ: Національний Педагогічний Університет імені М.П. Драгоманова, 2006. Access 25.05.2019. enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/1855/3/Fedorishin.pd

Transliteration

Berkowicz, Aleksandra, Bożena Włodarska, Krystian Gurba. “Mobilność studentów, pracowników naukowych i system punktów kredytowych ECTS – implementacja postulatów bolońskich w polskich szkołach wyższych”. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 13, 1 (2011): 135-149

Besshaposhnykova, Tetjana V., Serafyma J. Shkol’nik. „Suchasni vymogy do metodychnoi’ pidgotovky vchytelja muzychnogo mystectva”. Aktual’ni pytannja mystec’koi’ pedagogiky 3 (2014): 11-17.

Chaciński, Jarosław. “Polsko-ukraińskie akcenty międzykulturowej edukacji muzycznej. Pol’s’ko-ukrai’ns’ki akcenty interkul’tur’noi’ muzychnoi’ osvity”. In Mystec’ka osvita v konteksti jevropejskoj integracii’, eds. Marija P. Leshhenko, Galyna J. Nikolai’, Ol’ga M. Oleksjuk, Olena M. Otych, Tat’jana A. Smyrnova, Oleksandr G. Stahevych, Tetjana P. Tan’ko, Lidija G. Tarapata-Bil’chenko, Georgyj G. Fylypchuk, 30-40. Kyi’v-Sumy: Sums’kyj derzhavnyj pedagogichnyj universytet im A.S. Makarenka, 2005.

Chaciński, Jarosław. “Program kształcenia »Podwójny dyplom« na przykładzie integracji kierunków studiów »Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej« (Polska) oraz »Sztuka muzyczna« (Ukraina)”. In Teorie a praxe hudební výchovy V, eds. Marie Dunovská, Miloš Kodejška, Eva Králová, Petra Slavíková, Lenka Kaščáková, Jana Hudáková, 136-155. Praha: Universita Karlova, 2018.

Deklaracja bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie. Access 09.08.2018. www.ehea.info/media.ehea.info/file/Ministerial conferences/04/9/1999 Bologna_Declaration Polish 553049.pdf.

Fedoryshyn, Vasyl’ I. Formuvannja vykonavs’koi’ majsternosti studentiv muzychno- -pedagogichnyh fakul’tetivu procesi kolektyvnogo muzykuvannja. Avtoreferat dysertacii’ na zdobuttja naukovogo stupenja kandydata pedagogichnyh nauk. Kyi’v: Nacional’nyj Pedagogichnyj Universytet imeni M.P. Dragomanova, 2006. Access 25.25.2019. enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/1855/3/Fedorishin.pdf.

Gierko, Vadim. “»Ukrainizacja« polskich uczelni na tle umiędzynarodowienia kształcenia na poziomie wyższym w Polsce”. Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I. Philosophy and Sociology 40, 2 (2015): 103-119.

Herbst, Mikołaj, Aneta Sobotka. Mobilność społeczna przestrzenna w kontekście wyborów edukacyjnych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2014.

Jankowski, Wojciech. Wychowanie muzyczne w szkole ogólnokształcącej. Warszawa: PZWS, 1970.

Karapetjan, Anna O. “Pidvyshhennja akademichnoi’ mobil’nosti jak strategichne zavdannja derzhavnoi’ polityky v sferi osvity”. Mechanisms of Change in Public Management Projects 15-6, 1-2 (2015): 48-55.

Kłoskowska, Antonina. Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: PWN, 1996.

Kołodziejski, Maciej. “Od nauczyciela do refleksyjnego badacza procesów edukacyjnych, czyli uwag kilka o kompetencjach pedagogiczno-badawczych nauczycieli muzyki”. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego 8 (2016): 353-376.

Konaszkiewicz, Zofia. Szkice z pedagogiki muzycznej. Warszawa: AMFC, 2001.

Misiejuk, Dorota, Jolanta Muszyńska. “Przestrzenie symboliczne w kulturze mniejszości białoruskiej w Polsce”. In Kultury narodowe na pograniczach, ed. Jerzy Nikitorowicz, Jerzy Halicki, Jolanta Muszyńska, 324-329. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2000.

Myronchuk, Natalija M. “Akademichna mobil’nist’ jak faktor integracii’ Ukrai’ny u svitovyj osvitnij prostir”. In Modernizacija vyshhoi’ osvity v Ukrai’ni ta za kordonom, eds. Svitlana S. Vitvyc’ka, Natalija M. Myronchuk, 20-24. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2014.

Pljachenko, Tetjana M. „Kompetentnisna model’ u strukturi fahovoi’ pidgotovky majbutn’ogo vchytelja muzyky” (elektronnyj resurs). Access 25.05.2019. elibrary.kubg.edu. ua/570/1/T_Plyachenko_Kompetentnisna%20model.pdf.

Przychodzińska, Maria. Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.

Szołtysek, Jacek, Grażyna Trzpiot. “Badanie motywów mobilności akademickiej studentów z wykorzystaniem drzew decyzyjnych”. Ekonometria 53, 3 (2016): 72-86.

Turchyn Tamara M. „Zabezpechennja dominuvannja nacional’nogo mystectva u zmisti muzychnoi’ osvity molodshyh shkoljariv jak shljah do i’i’ onovlennja”. Ridna shkola 8-9 (2012): 56-60.