Edukacja artystyczna i edukacja międzykulturowa są dziedzinami, które w ostatnich latach przeżywają potrzebę wzajemnego ubogacania treści, poszukiwania inspiracji w obszarach wszechstronnego rozwoju człowieka, a więc także w sztuce pogranicza, dziełach i działaniach artystycznych wykraczających poza własne, rodzime – narodowe i etniczne uwarunkowania. Człowiek gotowy do podjęcia dialogu międzykulturowego staje się otwarty na fenomeny sztuki innych kultur. Sztuka i jej estetyczno - kulturowy kontekst stwarza człowiekowi obszar uczenia się i dostrzegania „innego” piękna. To z kolei daje możliwość i szansę poznania Innego, jego wizji świata ujmowanej metaforycznie: w dźwiękach, obrazach i poezji.

Podstawowym założeniem tak pojmowanego dialogu jest uczenie się rozpoznawania w twórczości artystycznej wartości, które powinny służyć jako zadanie do „rozszyfrowania” znaczeń i pogłębionego rozumienia dzieła kultury duchowej. Jest to tym trudniejsze, im bardziej kultury te oddalone są od konwencji polskiej i europejskiej. Prawdziwym wyzwaniem jest sytuacja spotkania ze sztuką, która pochodzi od przedstawiciela dalekiej kultury, posługującym się innym językiem wypowiedzi estetycznej, niespotykaną w naszym kręgu kulturowym stylistyką i strukturą.

Europejczyk jest podmiotem ukształtowanym przez swoistą dla siebie enkulturację: sobie tylko właściwym systemem wartości i norm, które uznaje za prawidłowe, niepodważalne i prawdziwe. Dotyczy to również wartości sztuki europejskiej, jej wielowiekowych dokonań, stanowiących część tożsamości kultur i jednostek żyjących na tym kontynencie, trwale kształtującej ich świadomość estetyczną i wynikającą stąd wspólnotowość. Współczesne rozumienie wielokulturowości musi uwzględnić te uwarunkowania, a także istotnym w tym kontekście jest fakt, iż w europejskiej sztuce od wieków trwa proces asymilacji obcych, pozaeuropejskich kultur, które w tej twórczości ubogacają jej treść, zyskując nową artystyczną formę.

Proponowane przez nas czasopismo wychodzi naprzeciw ujętym tu zagadnieniom badawczym. W gronie założycielskim (Radzie Naukowej) znaleźli się specjaliści tworzący szeroką płaszczyznę dyskusji, wywodzący się z kręgów zarówno edukacji artystycznej, jak i edukacji międzykulturowej czy wreszcie, co równie istotne, pedagogiki ogólnej, filozofii, estetyki. Wyrażamy nadzieję, że publikowane w roczniku artykuły wniosą istotny wkład w rozwój zarysowanego tu obszaru wzajemnie powiązanego treściowo, jak i intencją pedagogiczno-artystyczną.

Tytuł czasopisma: ARS INTER CULTURAS

ISSN 2083-1226

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach referencyjnych:
BazHum
CEJSH
CEEOL
Index Copernicus 

Wykaz czasopism MNiSzW - 20 pkt 

Miejsce wydawania: Akademia Pomorska w Słupsku

Cykliczność wydawania: Rocznik

Nr 11 (2022): Ars inter Culturas

Opublikowane: 2022-07-05

Wyświetl wszystkie numery