Wymagania dla autorów

INFORMACJA DLA AUTORÓW
 

Oświadczenie dla autorów artykułów

Arkusz recenzji

I. PROCEDURY RECENZOWANIA

 1. Wstępna selekcja nadsyłanych tekstów dokonywana jest przez Redakcję „Ars Inter Culturas”
 2. Zaakceptowane przez Redakcję teksty podlegają ocenie  recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Każdy z artykułów ocenia dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z zasadą double-blind review proces, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swojej tożsamości.
 3. Raz w roku publikowana jest lista recenzentów pisma.
 4. Recenzja ma formę pisemną i zakończona jest wnioskiem o dopuszczenia tekstu do druku lub o jego odrzuceniu. Na wniosek autora Redakcja zapewnia mu możliwość zapoznania się z treścią recenzji.  Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.
 5. Po otrzymaniu uwag recenzentów Autor jest zobowiązany ustosunkować się do nich we wskazanym przez Redakcję terminie. Niedotrzymanie tego terminu zostanie uznane za rezygnację z publikacji pracy.
 6. W przypadku pozytywnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów tekst zostaje on przyjęty do druku. Po opracowaniu redakcyjnym i korekcie redaktora językowego przekazywany jest autorowi do akceptacji.
 7. W przypadku pozytywnej i negatywnej recenzji, o publikacji lub skierowaniu tekstu do kolejnego recenzenta decyduje Redaktor Naczelny.
 8. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie jest publikowany.
 9. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
 10. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.
 11. Przed ostatecznym skierowaniem artykułów do opracowania redakcyjnego i do druku są one przekazywane do wglądu przez Radę Naukową czasopisma, która może wnieść do ich treści swoje uwagi.
 12. Ponadto do uprawnień Rady Naukowej czasopisma należy możliwość zgłaszania uwag co do struktury, profilu oraz treści artykułów umieszczanych w czasopiśmie. Uwagi te są analizowane przez redakcję i uwzględniane przy wyborze autorów i przesyłanych przez nich tekstów.

 

II. PROCEDURY PRZYJMOWANIA TEKSTU DO DRUKU

 1. Wydawnictwo przyjmuje wyłącznie oryginalne prace, dotychczas nie publikowane i nie przeznaczone do publikacji w innych wydawnictwach.
 2. Przyjęcie pracy do druku w Wydawnictwie Naukowym AP jest jednoznaczne  z przeniesieniem przez Autorów praw do publikacji na Redakcję Wydawnictwa.
 3. Artykuły czasopisma publikowane są w następujących językach: polski, angielski, niemiecki, rosyjski i francuski
 4. Wydawnictwo przyjmuje do publikacji materiały:
  • wartościowe merytorycznie;
  • poprawne stylistycznie i językowo;
  • spełniające kryteria formalne
 5. Wydawnictwo przyjmuje do publikacji materiały zawierające:
  • imię i nazwisko autora;
  • afiliacja (instytucja w której zatrudniony jest autor)
  • informację o autorze (tytuł/stopień naukowy, funkcja/stanowisko) ;
  • tytuł publikacji w języku polskim i angielskim;  
  • abstrakt w języku polskim i angielskim o objętości do 0,5 strony;
  • pełen tekst publikacji zredagowany zgodne z wymogami formalnymi;
  • wypełnione i podpisane „Oświadczenie autorskie“ o przeniesieniu przez autora na Wydawcę praw do eksploatacji artykułu)  
 6. W celu zapewnienia rzetelności naukowej Redakcja jest zainteresowana publikowaniem opracowań przygotowanych z poszanowaniem norm etycznych obowiązujących w nauce. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszelkie przypadki nierzetelności naukowej oraz nieuczciwości (ghostwriting i guest authorship) wykryte przez redakcję będą dokumentowane i demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów).
  • Definicje ghostwriting i guest authorship według Ministerstwa Nauki i Szkol-nictwa Wyższego (źrodło: http://www.nauka.gov.pl):

   ■ z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach za- mieszczonych w publikacji;

   ■ z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

  Aby przeciwdziałać tego typu praktykom, do każdego opracowania przygotowanego przez więcej niż jednego Autora należy dołączyć wypełnioną i podpisaną przez Autorów deklarację dotyczącą zapory ghostwriting i guest authorship

  Materiały należy kierować do redakcji pocztą elektroniczną na adres: janechic33@wp.pl

III. ZASADY EDYCJI TEKSTU

 1. Artykuł należy przesłać w formacie MS Word, w języku polskim; wszystkie marginesy 2,5 cm; czcionka Times New Roman -12  pkt;  przypisy, bibliografia  – 10 pkt; w opisach rysunków i tabel – 9 pkt.
 2. Objętość prac w arkuszach autorskich (1 arkusz autorski zawiera 40 000 znaków ze spacjami – odczytać można w opcji „Narzędzia – Statystyka wyrazów”) powinna odpowiadać objętości ustalonej w planie wydawniczym
 3. W górnym lewym rogu należy podać afiliację:
  • imię i nazwisko autora/autorów
  • tytuł lub stopień naukowy
  • nazwa reprezentowanego ośrodka lub instytucji edukacyjnej oraz miasto 
  • numer telefonu
  • mail
 4. Do artykułu należy dołączyć tytuł w języku polskim i angielskim, streszczenie w języku polskim i angielskim (max. 10 wierszy); 5-6 słów kluczowych w języku polskim i angielskim
 5. Do artykułów do zeszytów naukowych należy dołączyć streszczenie w języku angielskim  (o objętości do 0,5 strony maszynopisu, tj. ok. 1000 znaków), wydrukowane na oddzielnej stronie, z podaniem imienia i nazwiska autora oraz tytułu artykułu, ewentualnie nazwiska tłumacza.  Za treść i poprawność streszczenia bierze odpowiedzialność Autor.
 6. Przy komputerowej edycji tekstu powinny być przestrzegane następujące reguły:
  - odstęp między wierszami – 1,5,
  - lewy i prawy margines – 2,5 cm,
  - ciągła numeracja stron,
  - można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń.
 7. Wydruk komputerowy pracy zwartej powinien zawierać wszystkie elementy książki, tj. tekst główny, przedmowa, wstęp, zakończenie, przypisy, tabele, ilustracje, aneksy, bibliografia, wykaz skrótów,  streszczenia oraz indeksy (bez numerów stron).
 8. Do każdego artykułu należy dodać bibliografię

Bibliografia

Bibliografię należy zestawić alfabetycznie (nazwiskami) na końcu artykułu.
W bibliografii podajemy nazwisko autora i inicjał imienia, potem tytuł kursywą, wydawnictwo, dalej miejsce wydania i rok, np.:

 • Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna, Oficyna wydawnicza Graf Punkt, Warszawa 2002.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, Warszawa 2003.

W przypadku publikacji zbiorowych zaczynamy od tytułu, następnie podajemy redaktora, np.:

 • Wybrane aspekty sztuki i edukacji estetycznej, red. J. Chaciński, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słuspku, Słupsk 2004

W przypadku artykułu z czasopisma, najpierw podajemy nazwisko autora i inicjał imienia, następnie tytuł artykułu kursywą, potem tytuł czasopisma krojem prostym w cudzysłowie i rok, następnie numer lub zeszyt (w zależności od tego, jak jest to nazwane w czasopiśmie), np.:

 • Kłoskowska A., Problematyczność rozwoju kultury, „Kultura i społeczeństwo” 1991, nr.1.

W przypadku, gdy podajemy np. rozdział z danej publikacji, najpierw podajemy nazwisko autora i inicjał, następnie tytuł tego rozdziału/artykułu, potem [w:] i dane publikacji, z której dany rozdział pochodzi (czyli autora, tytuł, rok i miejsce publikacji; gdy jest to praca zbiorowa to tytuł, redaktora, miejsce i rok wydania), np.:

 • Fuks M., Żydowska muzyka sakralna, [w:] Muzyka sakralna, cz. I: Materiały z seminariów „Gaude Mater”, red. J. Masłowska, Warszawa 1998.

Tytuły dzieł obcojęzycznych i miejsca wydania podaje się w języku oryginału, a elementy opisu zapisane alfabetami niełacińskimi należy podawać według obowiązujących zasad transliteracji (nie może to być transkrypcja).

Przypisy

W publikacji stosujemy przypisy dolne. Przypisy konstruujemy podobnie jak bibliografię, z tym że najpierw podajemy inicjał imienia, potem nazwisko, na końcu podajemy nr strony lub stron, do których się odnosimy, np.:

 • J. Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1981, s. 128.

Gdy w kolejnym przypisie odnosimy się do tej samej pozycji, stosujemy skrót ibidem (co oznacza „tamże), np.

 • Ibidem, s. 98.

Jeżeli odwołanie dotyczy tej samej strony, co poprzedni przypis (czyli w tym przypadku do s. 128 publikacji J. Kozieleckiego), dajemy samo ibidem, bez podawania numeru strony.

Jeśli w kolejnym przypisie odnosimy się do innej publikacji tego samego autora, wówczas nie powtarzamy nazwiska, lecz stosujemy skrót idem (gdy autor jest mężczyzną) lub eadem (gdy chodzi o autorkę), i dalej podajemy tytuł książki i pozostałe dane, np.:

 • J. Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1981, s. 128.
 • Ibidem, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2000, s. 34–38.

Jeżeli dana publikacja pojawiła się już w jakimś przypisie (ale nie w poprzednim), nie powtarzamy ponownie całego opisu bibliograficznego. W przypadku, gdy jest to jedyna publikacja danego autora, na którą się powołujemy, wówczas po autorze podajemy skrót op. cit. i numer strony, np.:

 • J. Bennett, op. cit., s. 56.

Gdy w artykule powołujemy się na kilka publikacji danego autora, wówczas po autorze dajemy początek tytułu danej publikacji zakończony trzykropkiem i numer strony, np.:

 • J. Kozielecki, Psychologiczna teoria…, s. 78.

Gdy odwołujemy się ponownie do konkretnej publikacji zbiorowej, wówczas podajemy początek tytułu zakończony trzykropkiem i numer strony/stron, np.:

 • Rozwijanie zdolności…, s. 230–231.

W przypadku stron internetowych zawsze podajemy datę korzystania! (na końcu przypisu, po przecinku, dodajemy [dostęp: 18.10.2009]). Datę korzystania ze stron internetowych podajemy też w bibliografii i w podpisach ze źródłem pod ilustracjami.

Zarówno pozycje bibliograficzne, jak i przypisy zakańczamy kropką.

Ilustracje i wykresy

 1. Materiał ilustracyjny całostronicowy (tabele, rysunki, schematy i wykresy) powinien być opracowany i wpisany w formie osobnych plików graficznych. Na marginesie pracy należy zaznaczyć przewidywane miejsce ilustracji. Mniejsze tabele, rysunki, schematy i wykresy mogą być zamieszczone w tekście. Tabele i rysunki nie mogą mieć formatu większego niż A3, zalecany maksymalny format rysunków i tabel: 12,5 cm x 19 cm. Materiał ten nie może być wykonany odręcznie, nie są też dopuszczane kse­rokopie i materiały z Internetu. Zdjęcia należy dostarczyć oryginalne, dobrej jakości, która umożliwi ich przygotowanie do druku. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych muszą być przygotowane w wielkości przewidzianej w druku, o rozdzielczości 600 dpi (czarno-białe).

  Materiał ilustracyjny musi być opatrzony tytułem (numer i tytuł nad tabelą, a pod rysunkiem i wykresem). Pod każdym elementem graficznym obowiązuje wpisanie źródła, z którego został on zaczerpnięty, lub informacji, że stanowi opracowanie własne autora bądź opracowanie na podstawie prac innych autorów. Wykorzystanie zapożyczonego materiału ilustracyjnego wymaga dołączenia pisemnej zgody podmiotów posiadających prawa autorskie. Autorzy są zobowiązani do dostarczenia Wydawnictwu zgody na wykorzystanie materiałów ilustracyjnych i tabel pochodzących z innych publikacji.
 2. Grafika sporządzana w programie MS Word winna być wykonana w module  rysunkowym (nie zaś rysowana  na stronie dokumentu), a sporządzana w innych programach powinna być zapisana w oddzielnym pliku, w formacie programu, w którym została wykonana (nie może być zapisana razem z dokumentem sporządzonym w edytorze tekstowym):
  - grafika wektorowa – w formacie: .bmp, .cdr, (Corel 9.0),
  - grafika rastrowa – w formacie: .tif, .jpg.

Wykresy i tabele należy wykonać w programach edytowalnych w Microsoft Office (np. Excel lub Word).

W przypadku wykresów opracowywanych w innych programach należy zapisać każdy oddzielnie jako TIF, BMP lub JPG w rozdzielczości minimum 300 dpi.

Ze względu na wydania elektroniczne (e-wydania) niezbędne jest podłączenie hiperłączy do podawanych w tekście źródeł internetowych, tak aby po kliknięciu w adres strony www mozna było zobaczyć dane źródło w przeglądarce internetowej.


Prace przygotowane niezgodnie z powyższymi wymaganiami nie będą przyjmowane przez Wydawnictwo. Wszystkie wątpliwości związane z  technicznym przygotowaniem prac do druku można wyjaśniać z pracownikami Wydawnictwa.