Wymagania dla autorów

INFORMACJA DLA AUTORÓW
 

Oświadczenie dla autorów artykułów

Arkusz recenzji

PROCEDURY RECENZOWANIA

 1. Wstępna selekcja nadsyłanych tekstów dokonywana jest przez Redakcję „Ars Inter Culturas”
 2. Zaakceptowane przez Redakcję teksty podlegają ocenie  recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Każdy z artykułów ocenia dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z zasadą double-blind review proces, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swojej tożsamości.
 3. Raz w roku publikowana jest lista recenzentów pisma.
 4. Recenzja ma formę pisemną i zakończona jest wnioskiem o dopuszczenia tekstu do druku lub o jego odrzuceniu. Na wniosek autora Redakcja zapewnia mu możliwość zapoznania się z treścią recenzji.  Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.
 5. Po otrzymaniu uwag recenzentów Autor jest zobowiązany ustosunkować się do nich we wskazanym przez Redakcję terminie. Niedotrzymanie tego terminu zostanie uznane za rezygnację z publikacji pracy.
 6. W przypadku pozytywnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów tekst zostaje on przyjęty do druku. Po opracowaniu redakcyjnym i korekcie redaktora językowego przekazywany jest autorowi do akceptacji.
 7. W przypadku pozytywnej i negatywnej recenzji, o publikacji lub skierowaniu tekstu do kolejnego recenzenta decyduje Redaktor Naczelny.
 8. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie jest publikowany.
 9. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
 10. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.
 11. Przed ostatecznym skierowaniem artykułów do opracowania redakcyjnego i do druku są one przekazywane do wglądu przez Radę Naukową czasopisma, która może wnieść do ich treści swoje uwagi.
 12. Ponadto do uprawnień Rady Naukowej czasopisma należy możliwość zgłaszania uwag co do struktury, profilu oraz treści artykułów umieszczanych w czasopiśmie. Uwagi te są analizowane przez redakcję i uwzględniane przy wyborze autorów i przesyłanych przez nich tekstów.

ZASADY PRZYJMOWANIA MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI

Wydawnictwo przyjmuje wyłącznie oryginalne prace, dotychczas niepublikowane
i nieprzeznaczone do publikacji w innych wydawnictwach.

1.  Artykuły czasopisma publikowane są w następujących językach: polski, angielski, niemiecki, rosyjski i francuski

2.  Wydawnictwo przyjmuje do publikacji materiały zawierające:

a) imię i nazwisko autora;

b) afiliacja (instytucja, w której zatrudniony jest autor, miasto)

c) adres e-mail autora;

d) informację o autorze (tytuł/stopień naukowy, funkcja/stanowisko);

e) tytuł publikacji w języku polskim i angielskim;  

f)  abstrakt w języku polskim i angielskim o objętości do 0,5 strony;

g) 5-6 słów kluczowych w języku polskim i angielskim;

h) pełen tekst publikacji zredagowany zgodne z wymogami formalnymi;

i)  wypełnione i podpisane „Oświadczenie autorskie” o przeniesieniu przez autora na Wydawcę praw do eksploatacji artykułu)  

W celu zapewnienia rzetelności naukowej Redakcja jest zainteresowana publikowaniem opracowań przygotowanych z poszanowaniem norm etycznych obowiązujących
w nauce. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszelkie przypadki nierzetelności naukowej oraz nieuczciwości (ghostwriting i guest authorship) wykryte przez redakcję będą dokumentowane i demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów).

Aby przeciwdziałać tego typu praktykom, do każdego opracowania przygotowanego przez więcej niż jednego Autora należy dołączyć wypełnioną i podpisaną przez Autorów deklarację dotyczącą zapory ghostwriting i guest authorship

Materiały należy kierować do redakcji pocztą elektroniczną

na adres: arsinterculturas@wp.pl

WYMOGI EDYTORSKIE

–   artykuł należy przesłać w formacie MS Word;

–   wszystkie marginesy 2,5 cm; czcionka TimesNew Roman – 12 pkt, interlinia – 1,5; 

–   czcionka w przypisach, bibliografii – 10 pkt;

–   w opisach rysunków i tabel – 9 pkt;

–   lewy i prawy margines – 2,5 cm; 

–   ciągła numeracja stron; 

–   można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń;

–   tabele, zdjęcia i rysunki powinny być wklejone do tekstu publikacji we właściwym miejscu, ponumerowane kolejno w całym artykule i opatrzone odpowiednio tytułem
i podpisem. Numer i tytuł nad tabelą, numer i tytuł pod rysunkiem, zdjęciem lub wykresem, wyrównane do lewej strony, ze wskazaniem źródła według wzoru przypisu;

–   do każdego artykułu należy dodać bibliografię.

W czasopiśmie stosujemy zasady edytowania bibliografii i przypisów według

„Chicago Manual of Style”.

Pełny opis na stronie: http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html

BIBLIOGRAFIA

 1. Przykład stylu Chicago dla książki:
 2. Znaniecki, Florian. Współczesne narody. Szczecin: PWN, 1990.

 3. Przykład stylu Chicago dla rozdziału w książce:
 4. Popowa, Irina. „Syreny i rusałki – wokół problemu wzajemnych relacji mitologicznego i muzycznego obrazu”. W Muzyka pomiędzy kulturami. Okcydent – Orient, red. Jarosław Chaciński, 25-35. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, 2005.

 5. Przykład stylu Chicago dla książki pod redakcją:
 6. Żebrowska, Maria, red. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN, 1979.

 7. Przykład stylu Chicago dla artykułu w książce redagowanej:
 8. Kaczmarkiewicz, Maria. „Indywidualność – wspólnotowość. Człowiek wobec wartości muzyki”. W Międzykulturowe konteksty edukacji muzycznej, red. Jarosław Chaciński, 133-139. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, 2005.

 9. Przykład stylu Chicago dla tłumaczenia:
 10. Jaques-Dalcroze, Emile. Pisma wybrane. Tłum. Bogdan Magdalena, Wakar Barbara. Warszawa: WSiP, 1992.    

 11. Przykład stylu chicago dla artykułu naukowego:
 12. Chaciński, Jarosław. „Narodowa oraz sakralno-duchowa swoistość międzykulturowo zorientowanej edukacji muzycznej”. Studia Kulturowo-Edukacyjne 9 (2014): 220-230.

 13. Przykład stylu Chicago dla artykułu w czasopiśmie internetowym:
 14. Spasowicz, Włodzimierz. „Co znaczy narodowość”. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne 3 (2015): 136-155. http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/
  JednakKsiazki/article/view/203. Data dostępu 10.08.2017. eISSN: 2353-4699.

PRZYPISY

Przypisy dolne – Times New Roman 10 punktów; interlinia 1 wiersz:

 1. Przypis z monografii (1 autor):
 2. Florian Znaniecki, Współczesne narody (Szczecin: PWN, 1990), 99-100.

 3. Przypis z rozdziału z pracy zbiorowej:
 4. Zdzisław Pawlak, „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”, W Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005), 105-119.

 5. Przypis z czasopisma:
 6. Jarosław Chaciński, „Narodowa oraz sakralno-duchowa swoistość międzykulturowo zorientowanej edukacji muzycznej”, Studia Kulturowo-Edukacyjne 9 (2014): 220.

 7. Powoływanie się na tę samą pozycję, co wyżej:
 8. Ibidem, 24

 9. Przypis z monografii, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej:
 10.      Znaniecki, Współczesne narody, 99.

 11. Przypis z czasopisma, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej:
 12. Smith, „Education”, 78.

 13. Przypis z gazety:
 14. Rebecca Mead, „The Prophet of Dystopia”, New Yorker, April 17, 2017, 43.

 15. Przypis ze strony internetowej:
 16. „About Yale: Yale Facts”, Yale University, accessed May 1, 2017, https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts.

ILUSTRACJE I WYKRESY

 1. Materiał ilustracyjny całostronicowy (tabele, rysunki, schematy i wykresy) powinien być opracowany i wpisany w formie osobnych plików graficznych. Na marginesie pracy należy zaznaczyć przewidywane miejsce ilustracji. Mniejsze tabele, rysunki, schematy i wykresy mogą być zamieszczone w tekście. Tabele i rysunki nie mogą mieć formatu większego niż A3, zalecany maksymalny format rysunków i tabel: 12,5 cm x 19 cm. Materiał ten nie może być wykonany odręcznie, nie są też dopuszczane kse­rokopie i materiały z Internetu. Zdjęcia należy dostarczyć oryginalne, dobrej jakości, która umożliwi ich przygotowanie do druku. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych muszą być przygotowane w wielkości przewidzianej w druku, o rozdzielczości 600 dpi (czarno-białe).

  Materiał ilustracyjny musi być opatrzony tytułem (numer i tytuł nad tabelą, a pod rysunkiem i wykresem). Pod każdym elementem graficznym obowiązuje wpisanie źródła, z którego został on zaczerpnięty, lub informacji, że stanowi opracowanie własne autora bądź opracowanie na podstawie prac innych autorów. Wykorzystanie zapożyczonego materiału ilustracyjnego wymaga dołączenia pisemnej zgody podmiotów posiadających prawa autorskie. Autorzy są zobowiązani do dostarczenia Wydawnictwu zgody na wykorzystanie materiałów ilustracyjnych i tabel pochodzących z innych publikacji.
 2. Grafika sporządzana w programie MS Word winna być wykonana w module  rysunkowym (nie zaś rysowana  na stronie dokumentu), a sporządzana w innych programach powinna być zapisana w oddzielnym pliku, w formacie programu, w którym została wykonana (nie może być zapisana razem z dokumentem sporządzonym w edytorze tekstowym):
  - grafika wektorowa – w formacie: .bmp, .cdr, (Corel 9.0),
  - grafika rastrowa – w formacie: .tif, .jpg.

Wykresy i tabele należy wykonać w programach edytowalnych w Microsoft Office (np. Excel lub Word).

W przypadku wykresów opracowywanych w innych programach należy zapisać każdy oddzielnie jako TIF, BMP lub JPG w rozdzielczości minimum 300 dpi.

Ze względu na wydania elektroniczne (e-wydania) niezbędne jest podłączenie hiperłączy do podawanych w tekście źródeł internetowych, tak aby po kliknięciu w adres strony www mozna było zobaczyć dane źródło w przeglądarce internetowej.


Prace przygotowane niezgodnie z powyższymi wymaganiami nie będą przyjmowane przez Wydawnictwo. Wszystkie wątpliwości związane z  technicznym przygotowaniem prac do druku można wyjaśniać z pracownikami Wydawnictwa.