Ars Inter Culturas nr 6

Ars Inter Culturas

Strona główna

Spis treści

Wielokulturowość jako droga do piękna i humanizmu – rozważania wstępne
JAROSŁAW CHACIŃSKI
. . 5

I. Muzyka i jej upowszechnianie

ANNA G.PIOTROWSKA
Magia muzykowania – piosenki Marka Grechuty wciąż aktualne
. . 15

MAŁGORZATA WASZAK
„Muzyka jest dla wszystkich…”. Witold Rudziński i jego nauka słuchania muzyki
. . 27

ALICJA TUPIEKA-BUSZMAK
Uliczni muzycy a fenomen miejsca i egzystencjalne doświadczenie sytuacji graniczej
. . 37

 

II. Etniczność i międzykulturowość jako kategorie sprzyjające refleksji nad wartościami kultury

ANDRZEJ NIKITOROWICZ
Odtwarzanie tożsamości w oparciu o tradycje ludowe i język na przykładzie Ukraińców Podlasia
. . 57

MAREK MATYJEWICZ
Animowanie multikulturowych działań artystycznych – o szansach rozwijania etnopedagogiki w czasach kulturowego izolacjonizmu
. . 75

III. Kulturowe, religijne i społeczne zakorzeniania tożsamości człowieka

GRZEGORZ GRZYBEK , PAWEŁ TOBICZYK
Religijne i kulturowe uwarunkowania seksualności a wychowanie do rozwoju osobowości etycznej
. . 85

ANNA JÓZEFOWICZ
Społeczno-kulturowe wyobrażenia o macierzyństwie w retrospekcji historycznej i współcześnie a rekonesans badawcz
. . 97

SYLWIA GÓRZNA
Dialog międzykulturowy w ujęciu papieża Franciszka
. . 113

ALICJA JOANNA SIEGIEŃ-MATYJEWICZ
Drogowskaz do ludzi i do Boga – krzyż prawosławny jako symbol kultury materialnej i duchowej Białorusinów z Podlasia
. . 131

 

IV. Wykonawstwo i sztuka muzyczna w odniesieniach aksjologicznych, krytycznych, komunikatywnych i psychofizycznych – przyczynki ukraińskie

ЕЛЕНА БЕЛОЗЕРОВА
Аксиологическая и коммуникационная функции музыкально-критического текста
. . 145

ДЕНИС ИГОРЕВИЧ ЗОТОВ
Психофизиологические особенности реализации исполнительских функций музыкантом саксофонистом в условиях передачи оригинальной авторской идеи
. . 155

 

V. Muzyka i życie muzyczne regionu w refleksji historycznej

TATIANA FISZER
Życie kulturalne ludności ukraińskiej we Lwowie w czasie okupacji niemieckiej (1941-1944)
. . 169

JOANNA SCHILLER-R YDZEWSKA
Kompozytorzy gdańscy? U źródeł artystycznej tożsamości twórców powojennego Wybrzeża
. . 285

 

VI. Dzieci i młodzież w procesach rozwoju muzycznego – aspekty pedagogiczne, psychologiczne i społeczne

MAGDALENA ZRAŁEK-WOLNY ,MROSŁAW KISIEL
Walory metody action research w badaniu dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w przedszkolu
. . 199

MACIEJ KOŁODZIEJSKI
Preferencje muzyczne młodzieży płockich szkół średnich w kontekście edukacyjnym
. . 215

IRYNA SURINA
Музыкальные предпочтения как элемент жизненного мира молодежи
. . 239

TATIANA POLIAČIKOVÁ , EVA K RÁLOVÁ
Music activities and games designed to modify class climate in younger-school aged children
. . 251

 

VII. Artysta, filozof, polityk kulturalny i jego dzieło – w poszukiwaniach humanizmu sztuki i literatury

JĘDRZEJ KRYSTEK
Trzy akty jednej tragedii – trzy tragedie w jednym akcie. Tragedia w dziełach Arystotelesa, Friedricha Nietzschego i Juliusza Słowackiego
. . 267

WILFRIED GRUHN
Musik – Humanität – Erziehung. Karl Heinrich Ehrenforth als Pädagoge, Wissenschaftler, Theologe und Verbandspolitiker
. . 287

 

VII. Sprawozdania, recenzje, eseje

KARL HEINRICH EHRENFORTH
Reisetagebuch Breslau/Waldenburg, Juli 2015
. . 297

MONIKA OEBELSBERGER
Josef Sulz – ein Pionier der Musikpädagogik * 1930 † 2016
. . 305

ELŻBIETA FROŁOWICZ
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Z zagadnień wczesnej edukacji muzycznej”, Gdańsk, 19 maja 2017 r.
. . 319

ANNA JUHAŠČIKOVÁ
Slávka Kopčáková (ed.) Ladislav Burlas and the Slovak musical culture. Prešov: Faculty of Arts at University of Prešov, 2017, 239 p. ISBN 978-80-555-1780-3
. . 323

MARIE DUNOVSKÁ
5 th Visegrad Doctoral Conference “Music Education Theory and Practice” from Postgraduate Students’ Point of View Prague 201
. . 327