Ars Inter Culturas nr 4

Ars Inter Culturas

Strona główna

Spis treści

Wprowadzenie
. . 5

I. Pedagogika muzyki w historycznej tradycji i współczesnym dialogu

Jarosław Chaciński
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA TEORII PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W EDUKACJI MUZYCZNEJ
. . 13

Christoph Richter
EBERHARD PREUßNER I JEGO WYOBRAŻENIA O ZWIĄZKACH MIĘDZY PEDAGOGIKĄ MUZYCZNĄ I PIELĘGNOWANIEM POWSZECHNEGO ŻYCIA MUZYCZNEGO
. . 31

Romualda Ławrowska
WYCHOWANIE MUZYCZNE DZIECKA W PRACACH KRAKOWSKICH PEDAGOGÓW 2. POŁOWY XX WIEKU
. . 43

 

II. Problemy kształcenia muzycznego w czesko-słowackiej perspektywie

Renáta Kočišová
AN OUTLINE OF A TEACHING AID FOR SLOVAK MUSIC PEDAGOGY
. . 63

Jana Hudáková
OPPORTUNITIES FOR TALENT DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH GENERAL INTELLECTUAL GIFTEDNESS
. . 77

Martina Procházková
THE DEVELOPMENT OF VOICE COMPETENCES OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN THE STUDY PROGRAMME OF PRESCHOOL AND ELEMENTARY PEDAGOGY
. . 89

Mária Zahatňanská, Eva Kušnírová
INTERSECTIONS OF DRAMATIC ARTS AND MUSIC EDUCATION
. . 99

Jiřina Jiřičková
DIE KLAVIERMINIATUR ALS EIN AUSGANGSPUNKT FÜR MUSIKALISCHE AKTIVITÄTEN VON KINDERN IM GRUNDSCHULALTER
. . 109

III. Dzieło muzyczne i jego kulturowe związki

Joanna Schiller-Rydzewska
ZJAWISKO MIĘDZYKULTUROWYCH INSPIRACJI W TWÓRCZOŚCI WSPÓŁCZESNYCH KOMPOZYTORÓW ŚRODOWISKA GDAŃSKIEGO
. . 121

Anna Mikolon
ŹRÓDŁA I UWARUNKOWANIA INSPIRACJI MUZYCZNEJ W TWÓRCZOŚCI DYMITRA SZOSTAKOWICZA I BENJAMINA BRITTENA
. . 141

 

IV. Sztuka i jej konteksty

Anna G. Piotrowska
POSTAĆ MUZYKA CYGAŃSKIEGO I ROMANTYCZNEGO WIRTUOZA. KRÓTKIE STUDIUM PODOBIEŃSTW I RÓŻNIC
. . 163

Katarzyna Chacińska
MUZYCZNO-LITERACKIE INSPIRACJE POEZJĄ BRONISŁAWY WAJS W POEMACIE SYMFONICZNYM JANA KANTEGO PAWLUŚKIEWICZA PT. HARFY PAPUSZY
. . 175

 

V. Współczesne zagadnienia życia i kształcenia muzycznego na Ukrainie

Виктория Драганчук
ИДЕЯ СВЕТА В ФИЛОСОФИИ ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ: ДВЕ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВИЗИИ
(по произведениях А. Щетинского и Л. Грабовского)
. . 189

Александр Марач
ВОЛЫНСКАЯ ВАРИАНТНАЯ МОДЕЛЬ ХОРОВОГО ИСКУССТВА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТИНУУМЕ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ
. . 203

Инна Сташевская
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ЛУГАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
. . 217

 

VI. Znaczenie ruchu i muzyki dla rozwoju człowieka – doświadczenia czeskie i słowackie

Tatiana Nevolná, Lubomír Král
DANCE AS AN IMPORTANT ELEMENT OF PHYSICAL ACTIVITIES AND ITS EFFECT ON HUMAN EMOTIONSKompozytorzy, etnografowie i folkloryści, śpiewacy i muzycy
. . 231

Jindra Nečasová
THE DEVELOPMENT OF MUSICAL PERCEPTION THROUGH PHYSICAL ACTIVITIES
. . 241

 

VII. Kultura Dalekiego Wschodu z europejskiej perspektywy – analizy i twórcze inspiracje

Iwona Świdnicka
FASCYNACJE KULTURĄ DALEKOWSCHODNIĄ W TWÓRCZOŚCI WŁODZIMIERZA KOTOŃSKIEGO
. . 249

Anna Józefowicz
OBRAZ KOBIETY-MATKI W WYBRANEJ WSPÓŁCZESNEJ PROZIE CHIŃSKIEJ
. . 263

 

VIII. Recenzje, sprawozdania, doświadczenia, komentarze

Karl Heinrich Ehrenforth
Mała ojczyzna (Heimat) jako prawo i obowiązek – wyzwania w europejskim kontekście
Wykład na spotkaniu regionalnym (Heimat- streffen) w Gummersnach – Zielone Świątki 2015
. . 281

Jarosław Chaciński
Międzynarodowa konferencja Pedagogika muzyczna w kontynuacji i przełomie – historyczne perspektywy i współczesne odniesienia w europejskim kontekście Akademia Pomorska w Słupsku, 16-18 października 2014 roku
. . 289

Marie Slavíková, Miloš Kodejška
Contemporary Issues of Music Education Theory and Practice from the Visegrad Countries PhD Students’ Point of View, Prague 2015
. . 293

Alina Szwarc
Recenzja książki Aliny Szczurek-Boruty O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości – konteksty, opinie studentów, propozycje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 300
. . 303

Eva Kralova
Markéta Gerlichová, Music Therapy in Practice: Stories of Music Therapy Journey 1 , Grada, Prague 2014, pp. 136
. . 307

Ewa Ogrodzka-Mazur
Recenzja książki Anny Józefowicz, Jarosława Chacińskiego, Elżbiety Krysztofik- -Gogol, Tomasza Adamskiego Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej – idee, koncepcje i rozwiązania metodyczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 189
. . 311

Renáta Beličová
Slávka Kopčáková, Vývoj hudobnoestetického myslenia na Slovensku v 20. storočí (The development of music-and-aesthetic thinking in Slovakia in the 20 th century), Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2013, 303 pp.
. . 315

Marie Slavíková, Jarmila Honzíková
CREATIVE INITIATIVES OF BROTHERS CONSTANTINE AND METHODIUS IN SLAVIC LITURGY AND SLAVIC CHORAL IN GREAT MORAVIA
. . 319