Ars Inter Culturas nr 3

Ars Inter Culturas

Strona główna

Spis treści

Wprowadzenie
. . 5

I. Dzieło muzyczne i wielokulturowe inspiracje kompozytorskie – od aktu stworzenia do przedstawienia i rozumienia

KATARZYNA GUGNOWSKA
Johann Valentin Meder (1649-1719) – muzyk wędrujący
. . 13

JOANNA SCHILLER - RYDZEWSKA
Międzykulturowe inspiracje w twórczości Augustyna Blocha
. . 29

KARL HEINRICH E HRENFORTH
Was heißt, Musik zu verstehen? Theoretische Einsichten und praktische Empfeh- lungen einer lebensweltorientierten ästhetischen Hermeneutik
. . 43

MARCIN TADEUSZ ŁUKASZEWSKI
Dialog kultur na przykładzie dwudziestu odsłon Międzynarodowego Festiwa- lu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie (1991-2010)
. . 53

VICTOR SPODARENKO
Stylistic Tendencies In The Works For Accordion By Ukrainian Composers In The Late 20 th – Early 21 st Centuries
. . 69

MARCELO G.M. MAGALHÃES
The Brazilian Choro: Its History And Structure
. . 79

ИННА ОЛЕГОВНА СТАШЕВСКАЯ
К вопросу об альтернативных формах обучения детей дошкольного воз- раста игре на скрипке
. . 95

 

II. Muzyka i pedagogika muzyczna w europejskiej perspektywie porównawczej

JIŘINA JIŘIČKOVÁ
Beitrag zur Motivation von Kindern im Grundschulalter in der Musiker- ziehung
. . 107

EVA KRÁLOVÁ
Music as Means to Support Academic Performance and Behaviour of Prea- dolescents
. . 117

ЕЛЕНА РЕБРОВА
Художественная идентификация как фактор подготовки учителей музы- ки и хореографии в условиях поликультурной образовательной среды
. . 137

NATALIA POPOVYCH
Peculiarities of Training of the Future Music Teachers in The System of Con- tinuous Pedagogical Education
. . 155

III. Regionalizm i wielokulturowość – człowiek w środowisku zróżnicowanym kulturowo

ALINA SZWARC
Rola i miejsce treści kulturowych w procesie kształcenia na przykładzie pod- laskich gimnazjów
. . 171

MARLENA WINNICKA
Patriotyczna działalność wybranych propagatorów kultury kaszubskiej
. . 181

 

IV. Sztuka i jej konteksty

KAZIMIERZ JAŁOWCZYK
Szkic do obrazu wyobraźni twórczej
. . 199

ANETTA JAWORSKA
Rola aktywności twórczej w prewencji utraty sensu życia wśród mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności
. . 215

 

V. Sprawozdania i recenzje

МИРОН ЧЕРЕПАНИН
Muzykologiczna tematyka na stronach warszawskiego czasopisma „Ukraiński Kalendarz” (1962-1986). Kompozytorzy, etnografowie i folkloryści, śpiewacy i muzycy
. . 229

ANNA JÓZEFOWICZ
Sprawozdanie z konferencji naukowej Edukacja dzieci i młodzieży w środowi- skach zróżnicowanych kulturowo, Czeski Cieszyn i Ustroń, 14-16 październi- ka 2013 roku
. . 235

MARIE SLAVÍKOVÁ
Perspektiven der Musikkultur und Musikerziehung in den Visegrád-Ländern
. . 239

EVA KRÁLOVÁ
Jaroslava G. Zeleiová, Psychodynamic Aspects of Music Therapy, Trnava 2012, Trnava University, ps. 229
. . 253

LUCYNA KREFT
Recenzja książki Profesjonalizm w edukacji muzycznej. Propozycje dla zmie- niającej się szkoły, red. Renata Gozdecka i Agnieszka Weiner, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, 214 s.
. . 256