Informacje o czasopiśmie

Ars Inter Culturas

Tytuł czasopisma: ARS INTER CULTURAS

ISSN 2083-1226

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach referencyjnych:
BazHum
CEJSH
CEEOL
Index Copernicus (punktacja na IC Journals Master List 2015 wynosi 63.24)  

PUNKTACJA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - 7 pkt
2016 LISTA B, POZYCJA 211 

Miejsce wydawania: Akademia Pomorska w Słupsku

Cykliczność wydawania: Rocznik

Edukacja artystyczna i edukacja międzykulturowa są dziedzinami, które w ostatnich latach przeżywają potrzebę wzajemnego ubogacania treści, poszukiwania inspiracji w obszarach wszechstronnego rozwoju człowieka, a więc także w sztuce pogranicza, dziełach i działaniach artystycznych wykraczających poza własne, rodzime – narodowe i etniczne uwarunkowania. Człowiek gotowy do podjęcia dialogu międzykulturowego staje się otwarty na fenomeny sztuki innych kultur. Sztuka i jej estetyczno - kulturowy kontekst stwarza człowiekowi obszar uczenia się i dostrzegania „innego” piękna. To z kolei daje możliwość i szansę poznania Innego, jego wizji świata ujmowanej metaforycznie: w dźwiękach, obrazach i poezji.

Podstawowym założeniem tak pojmowanego dialogu jest uczenie się rozpoznawania w twórczości artystycznej wartości, które powinny służyć jako zadanie do „rozszyfrowania” znaczeń i pogłębionego rozumienia dzieła kultury duchowej. Jest to tym trudniejsze, im bardziej kultury te oddalone są od konwencji polskiej i europejskiej. Prawdziwym wyzwaniem jest sytuacja spotkania ze sztuką, która pochodzi od przedstawiciela dalekiej kultury, posługującym się innym językiem wypowiedzi estetycznej, niespotykaną w naszym kręgu kulturowym stylistyką i strukturą.

Europejczyk jest podmiotem ukształtowanym przez swoistą dla siebie enkulturację: sobie tylko właściwym systemem wartości i norm, które uznaje za prawidłowe, niepodważalne i prawdziwe. Dotyczy to również wartości sztuki europejskiej, jej wielowiekowych dokonań, stanowiących część tożsamości kultur i jednostek żyjących na tym kontynencie, trwale kształtującej ich świadomość estetyczną i wynikającą stąd wspólnotowość. Współczesne rozumienie wielokulturowości musi uwzględnić te uwarunkowania, a także istotnym w tym kontekście jest fakt, iż w europejskiej sztuce od wieków trwa proces asymilacji obcych, pozaeuropejskich kultur, które w tej twórczości ubogacają jej treść, zyskując nową artystyczną formę.

Proponowane przez nas czasopismo wychodzi naprzeciw ujętym tu zagadnieniom badawczym. W gronie założycielskim (Radzie Naukowej) znaleźli się specjaliści tworzący szeroką płaszczyznę dyskusji, wywodzący się z kręgów zarówno edukacji artystycznej, jak i edukacji międzykulturowej czy wreszcie, co równie istotne, pedagogiki ogólnej, filozofii, estetyki. Wyrażamy nadzieję, że publikowane w roczniku artykuły wniosą istotny wkład w rozwój zarysowanego tu obszaru wzajemnie powiązanego treściowo, jak i intencją pedagogiczno-artystyczną.

Treści zamieszczanych w czasopiśmie tekstów (studiów, rozpraw, komunikatów z badań, sprawozdań i recenzji) dotyczyć będą następującej tematyki w obszarach:

1.      Sztuki i wychowania przez sztukę w kontekście edukacji międzykulturowej, wytworów artystycznych różnych kultur i problematyki ich doświadczania oraz rozumienia,

-     w dialogu międzykulturowym, pomiędzy demonstracją postaw estetycznych a uczeniem się artystycznej inności;

-     w kontekście politycznego przełomu (1989, 2004) i procesów rozwoju identyfikacji kulturowej odzwierciedlonej w obrazach artystycznych;

-     jako możliwości redukowania uprzedzeń międzyetnicznych i międzynarodowych oraz jako zagadnienie fałszywie konstruowanego „centrum” i „prowincji”. Jakie wartości uniwersalne i humanistyczne powinny być w tym procesie uwypuklone?

2.      Sztuki innych kultur jako podstawy do budowania programu artystycznej edukacji międzykulturowej, regionalnej, międzyregionalnej, kulturalnej oraz dialogu regionalnych kultur.

3.      Sztuka wysoka a procesy adaptowania innych kultur. Sztuka innych kultur jako sztuka wysoka. Troska o walory artystyczne dzieła, przeciwdziałanie procesom unifikacji wzorów artystycznych w dobie globalizacji, degradacji i redukcji wartości estetycznych,

4.      Wspieranie dialogu i spotkania w edukacji estetycznej:

-     jako możliwości konstruowania tożsamości (także estetycznej) Europejczyka w odniesieniu do międzygeneracyjnej transmisji dziedzictwa kulturowego, trwałych walorów wartości estetycznych z jednoczesnym otwarciem na różnicę i odmienność

-     jako przeciwdziałanie aktom dyskryminacji rasowej, narodowej i kulturowej oraz agresji i przemocy,

-     jako podstawy wniesienia istotnego wkładu do programów wychowania dla pokoju